அகரமுதலி

பல்கலை தமிழ் சொற்களஞ்சியம்

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.